Školská rada

Školská rada na ZŠ je orgán školy zřízený podle § 167 školského zákona umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy, práva a povinnosti členů školské rady jsou vymezeny § 168 školského zákona. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Aktuální složení ŠR při ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín

Mgr. Petra Hanzelková – předsedkyně ŠR, zvolena za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Veronika Urbánková – zapisovatelka ŠR, zvolena za pedagogické pracovníky školy

Ing. Martina Černochová – jmenována zřizovatelem školy

Ing. arch. Václav Kocián – jmenován zřizovatelem školy

Michaela Kuchařová – zvolena za zákonné zástupce žáků školy

Mgr. Stanislav Peš – zvolen za zákonné zástupce žáků školy