Školní metodik prevence

Kontakt

Šk. metodik prevence

Mgr. et Mgr. Darina Caloňová, Ph.D.

+420 737 207 289

kabinet č. 109

Konzultační hodiny pro žáky, učitele i rodiče

středa: 14.45 až 16.00

Prosíme Vás, abyste si konzultace vždy domluvili předem, a to prostřednictvím uvedených kontaktů s preferencí e-mailu.

Úvodní slovo

Vážení rodiče, milí žáci, 

stejně jako v předchozích letech, tak i letos bude působit ve škole školní metodik prevence. Ten se snaží o to, aby bylo minimalizováno rizikové chování žáků. 

Školní metodik prevence je součástí poradenského pracoviště spolu s výchovným poradcem a školním psychologem a je k dispozici žákům a jejich rodičům. 

Hlavní pracovní náplní metodika je 

– poskytování přímé pomoci žákům v případě ohrožení či při projevech rizikového chování,

– aktivní spolupráce s rodinou v případě ohrožení či při projevech rizikového chování dětí,

– monitorování rizikových jevů ve škole,

– realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších rizikových projevů chování,

– spolupráce školy s PČR, OSPOD a dalšími odborníky,

– tvorba a realizace Minimálního preventivního programu,

– poskytování informačních a metodických materiálů.

S čím se na mě můžete obrátit

Náplň práce metodika prevence je velmi různorodá. Předcházení rizikového chování ve škole se totiž neomezuje pouze na nevhodné chování žáků, ale má také několik dalších aspektů.

V souvislosti s rychlým rozvojem chytrých elektronických zařízení přibývá v posledních letech rizikové chování žáků spojené s kyberšikanou. I proto jdeme ve škole cestou úplného zákazu těchto technologií pokud se nevyužívají přímo ve výuce nebo při školních projektech, jsme ale hluboce přesvědčeni, že přínosů tohoto postupu je daleko více.

Šikana obecně ve školním prostředí je tak jednou z hlavních náplní metodika prevence, mezi další určitě patří mj. také předcházení užívání návykových látek u žáků školy. Práce metodika prevence je postavena na spolupráci rodičů jako zákonných zástupců žáků na straně jedné a vyučujících žáků na straně druhé, přičemž společným cílem je eliminace rizikových projevů chování nejen ve školním prostředí, ale i s přesahem do jednotlivých rodin.

Metodik prevence úzce spolupracuje se všemi ostatními pedagogy školy na prevenci negativních jevů ve škole a řešení problémů s tím spojených a aktivně jim pomáhá také řešit výchovné potíže žáků.