Školní psycholog

Kontakt

Školní psycholog

Mgr. Petr Bilský

+420 732 279 215

kabinet č. 86

Konzultační hodiny pro žáky, učitele i rodiče

každý pátek od 7.30 do 14.00

Prosíme Vás, abyste si konzultace vždy domluvili předem, a to prostřednictvím uvedených kontaktů s preferencí e-mailu.

Úvodní slovo

Vážení rodiče, milí žáci,

stejně jako v předcházejících letech, tak i v letošním školním roce bude na ZŠ Alšova působit školní psycholog. Tato služba byla ve škole vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem.

Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, je k dispozici také rodičům a učitelům – v případě potřeby může poskytnout poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání.

Hlavní pracovní náplní je tedy pomoci žákům zvládat nároky školní výuky s ohledem na jejich individuální možnosti, uspokojovat jejich specifické výchovné a vzdělávací potřeby a pomoci dětem řešit jejich osobní problémy. Toho lze dosáhnout pouze v úzké spolupráci s rodiči a učiteli.

S čím se na mě můžete obrátit

Děti mohou školního psychologa vyhledat, když mají problémy s učením (neví, jak se učit), mají potíže se soustředěním, mají strach ze zkoušení, trápí je tréma, necítí se dobře ve třídě, nerozumí si se spolužáky, jsou často kárány za chování nebo prožijí nějakou traumatizující situaci (rozvod rodičů, autonehoda, úmrtí v rodině apod.). Starší žáci se pak mohou s psychologem poradit o výběru vhodné střední školy vzhledem k jejich nadání i osobnostním předpokladům.

Rodiče mohou se školním psychologem konzultovat otázky vhodného vedení dítěte – výchovné či kázeňské obtíže a problémy, způsoby správné přípravy na výuku, jakékoli další téma týkající se dítěte.

Obsah konzultací je důvěrný, výstupy směrem ke škole a dalším institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonného zástupce, vyjímku tvoří případy hodné zvláštního zřetele, tyto skutečnosti podléhají oznamovací povinnosti školního psychologa.

Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim řešit výchovné a výukové potíže žáků, zlepšit atmosféru ve třídě, spolupracuje na prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví…) a pomáhá řešit již vzniklé problémy.

Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Psycholog pracuje s jednotlivými dětmi, ale také s třídními kolektivy. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.