Školní výchovný poradce

Kontakt

Šk. výchovný poradce

Mgr. Sylva Ježová

+420 731 629 888

kabinet č. 87

Konzultační hodiny pro žáky, učitele i rodiče

středa: 13.00 až 16.00

čtvrtek: 8.55 až 9.40

Prosíme Vás, abyste si konzultace vždy domluvili předem, a to prostřednictvím uvedených kontaktů s preferencí e-mailu.

Úvodní slovo

Vážení rodiče, milí žáci,

nedílnou součástí týmu školního poradenského pracoviště na ZŠ Alšova je práce výchovného poradce, který poskytuje individuální konzultace jak žákům, tak i jejich rodičům. 

Rodiče se na něj mohou obrátit buď sami, nebo prostřednictvím třídního učitele, pokud potřebují pomoci při řešení výukových či kázeňských potíží svých dětí.

Důležitou součástí práce výchovného poradce je také

kariérové poradenství – tj. podávání informací, které pomohou žákům s výběrem vhodného typu školy a které budou potřebovat pro bezproblémové odevzdání přihlášek na střední školy.

Ve školním roce 2023/24 bude přijímací řízení na SŠ v mnohém zcela nové, proto musí výchovný poradce sledovat všechny legislativní změny a žáky i jejich rodiče včas informovat, popř. jim s vyplněním přihlášek pomoci.

S čím se na mě můžete obrátit

V rámci kariérního poradenství mohou žáci vyhledat výchovného poradce, který jim pomůže nasměrovat při výběru střední školy. Tato možnost se samozřejmě netýká pouze žáků 9. ročníku.

Zákonní zástupci žáků pak mohou využít služeb výchovného poradce například v případech poskytnutí informací o speciálních vzdělávacích potřebách svého dítěte, zajištění vhodných podmínek pro integraci svého dítěte se zdravotním postižením nebo mimořádným nadáním, či při řešení výchovných problémů s dopadem na fungování jejich dítěte ve školním prostředí.

Výchovný poradce úzce spolupracuje se všemi pedagogy, pomáhá jim řešit výchovné a výukové potíže žáků, zlepšit atmosféru ve třídě, v rámci ŠPP také spolupracuje na prevenci negativních jevů a pomáhá řešit již vzniklé problémy.