Projekty

Nacházíte se: Úvodní stránka >> Projekty
1
září
2022
31
prosinec
2022

Doučování žáků škol 09 - 12 /2022

Loga

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Rozpočet projektu: 75 000 Kč

1
leden
2022
31
srpen
2022

Doučování žáků škol 01 - 08 /2022

Loga

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Rozpočet projektu: 105 625 Kč

1
září
2021
30
červen
2022

Spálov 2021

Loga Naše škola opět uspěla se svou žádostí o poskytnutí dotace u MSK v rámci dotačního programu “Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2021/2022”.

Účel projektu:

Zvládnutí přechodu žáků z 1. na 2. stupeň.

Zařazení nově příchozích žáků a stmelení kolektivu.

Posílení důvěry mezi žáky, zlepšení výsledků v rozvoji sebereflexe a soc. dovedností žáků.

V rámci projektu proběhne v termínu od 20. - 22. 9. 2021 na Spálovském mlýně adaptační kurz pro žáky šestých tříd.

Rozpočet projektu: 100 000 Kč

25
květen
2021
30
září
2022

Modernizace vybavení odborné výuky ZŠ Alšova 1123 okres Nový Jičín

Loga

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016500 Cílem projektu je modernizace odborné učebny v ZŠ Alšova, Kopřivnice, kdy budou pořízeny výukové pomůcky pro oblasti robotiky, programování, výuce názorné, experimentální a badatelské. Přínosem bude rozvoj informativního myšlení u žáků, klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků, přírodních věd, technických oborů a práce s digitálními technologiemi, zkvalitnění výuky odborných předmětů, kroužky. Zvýší se také kompetence pedagogů v inovativních formách výuky. Pořízen bude schodolez k zajištění bezbariérovosti. Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 68.

Rozpočet projektu: 529 051,00 Kč

1
leden
2021
31
prosinec
2022

Šablony 2021

Loga CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019091 - Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

3.II/12 - Projektový den ve výuce Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání.

3.II/2 - Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

3.II/3 - Školní psycholog - personální podpora ZŠ Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole.

Rozpočet projektu: 776 600 Kč

1
prosinec
2020
31
říjen
2022

Jdeme dál

Loga

2020-1-CZ01-KA101-077301 - Základní škola Alšova je školou, která se profiluje v oblasti výuky cizích jazyků, informatiky a výpočetní techniky. Projektem „Jdeme dál“ navazujeme na naše úspěšné projekty z předchozích let, zejména 2018 a 2019. Zaměřujeme se na celoživotní učení, mobility a jejich realizaci.

Jak znalost cizích jazyků, tak rozvoj tolerance a respektu k druhým jsou klíčové kompetence pro úspěšné uplatnění našich žáků v budouc-nosti. Naším projektem chceme podpořit vyučující, kteří se zajímají o svůj další profesní rozvoj, mají chuť se vzdělávat a předávat své zkušenosti dál – svým kolegům, našim žákům, další odborné i laické veřejnosti.

Cílem projektu je:

1) zvyšování jazykových kompetencí managementu a učitelů odborných předmětů, aby se v budoucnu mohli zapojit do výuky metodou CLIL, kterou plánujeme na škole postupně zavádět,

2) profesní rozvoj učitelů ICT a cizích jazyků ve vztahu k výuce,

3) stínování - získání nových poznatků pozorováním metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možné vyzkoušení v praxi.

Do jazykových kurzů budou zapojeni čtyři učitelé naší školy, z toho dva z managementu školy. Mají rozvíjet své jazykové kompetence. Do metodicky zaměřených kurzů se zapojí jedna vyučující ICT a čtyři vyučující cizích jazyků. Stínováním chceme získat příklady dobré praxe u instituce, která je podobného zaměření jako naše škola. Chceme se zaměřit na oblast výuky ICT a cizích jazyků – zejména angličtiny a na oblast managementu. Takto orientovaných mobilit se zúčastní jeden vyučující ICT, jeden angličtiny a jeden člen managementu.

Rozpočet projektu: 33 758 EUR

1
září
2020
31
srpen
2021

Spálov 2020

Loga

Základní škola uspěla se svou žádostí o poskytnutí dotace u MSK v rámci dotačního programu “Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021” a může v termínu od 21. do 23.9.2020 realizovat třídenní adaptační kurz, který se uskuteční ve Spálovském mlýně. Cílem projektu je usnadnit žákům přechod z 1. stupně základní školy na 2. stupeň, a také zlepšit vztahy žáků v jednotlivých kolektivech šestých tříd. Realizace adaptačního kurzu by měla podpořit mimo jiné snížení výskytu rizikového chování dětí v prostřední školy i mimo ni.

Rozpočet projektu: 100 000 Kč

1
červenec
2019
31
leden
2021

Pohněme se

Loga

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

2019-1-CZ01-KA101-060949 - Ve Výzvě 2019 naše škola opět uspěla se svou grantovou žádostí v rámci programu Erasmus. Náš projekt byl schválen, dalšímu vzdělávání pedagogů je určeno 5 mobilit. Tři z nich jsou zaměřeny na metodické kurzy učitelů cizích jazyků. Další dvě mají za cíl vzdělávání v oblasti projektového managementu pro mezikulturní výměnné projekty v Evropě.

Cílem je navázat na projekty, do kterých byla škola zapojena v předchozím období. Jako škola s rozšířenou výukou jazyků se snažíme stále zkvalitňovat výuku cizích jazyků a motivovat naše žáky k lepším výsledkům ve studiu jazyků. V budoucnu se chceme zapojit do dalších projektů v rámci Erasmus a rozšířit mezikulturní povědomí našich pedagogů i žáků.

Rozpočet projektu: 14 334 EUR

1
leden
2019
31
prosinec
2020

Šablony 2018

Loga

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011447 - Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Rozpočet projektu: 1 540 165,00 Kč

1
září
2018
31
leden
2020

Jazyky bez hranic

Loga

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

2018-1-CZ01-KA101-047109 - Projektem „Jazyky bez hranic" navazuje naše škola na evropské projekty, do kterých jsme byli zapojeni v uplynulých letech. Zapojeni budou dva učitelé cizích jazyků – jeden angličtiny a jeden němčiny, kteří se v rámci mobilit zúčastní jazykově-metodických kurzů ve Velké Británii a Rakousku. Cílem je zkvalitnění výuky cizích jazyků, zlepšení jazykových kompetencí učitelů, přispění k mezikulturnímu povědomí našich žáků. V projektu se zaměřujeme i na zlepšení jazykových kompetencí u managementu školy, abychom do budoucna mohli lépe využít možnosti navázání mezinárodních kontaktů k účasti v dalších projektech EU. Jeden pedagog z řad managementu se zúčastní jazykového kurzu ve Velké Británii.

Rozpočet projektu: 9184 EUR

1
leden
2017
31
prosinec
2018

Šablony 2016

Loga

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003357 - Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Projekt je zaměřen na následující aktivity:

II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ: Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Rozpočet projektu: 1 026 537,00 Kč

1
červenec
2015
31
prosinec
2015

Zlepšení motivace a kvality ve výuce cizích jazyků

Loga CZ.1.07/1.1.00/56.1707 – Projekt podporuje výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školních zařízeních. V klíčové aktivitě 2 je cílem realizace zlepšení jazykových kompetencí pedagogů prostřednictvím krátkodobého intenzivního kurzu v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů. V klíčové aktivitě 4 je cílem zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu) prostřednictvím krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Dne 30.6.2015 byla podána žádost o odstoupení z projektu z důvodu bezpečnostních rizik v souvislosti s dalšími možnými teroristickými akcemi v zahraničí, které nelze vyloučit a škola tak nemůže garantovat standardy bezpečnosti u zahraničních pobytů žáků a pedagogů.

Rozpočet projektu: 328 987,00 Kč

1
červen
2015
31
květen
2017

Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků

Loga

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

2015-1-CZ01-KA101-013193 – Dvouletý projekt „Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků“ v rámci programu Erasmus . Projekt je zaměřen na jazykově-metodologické vzdělávání učitelů cizích jazyků, kteří prostřednictvím zahraničních mobilit dostanou příležitost inovovat své metody, rozšířit své jazykové dovednosti a zvýšit svou kreativitu. Cílem je zlepšení kvality a efektivity jazykového vzdělávání. Tím chceme motivovat naše žáky k dosažení lepších výsledků při studiu cizích jazyků, což jim z dlouhodobého hlediska otevírá možnosti studia v zahraničí a v budoucnu lepšího uplatnění na trhu práce. Do projektu budou zapojeni čtyři učitelé cizích jazyků – angličtiny a němčiny.

Rozpočet projektu: 10 956 EUR

18
listopad
2013
30
červen
2015

Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

Loga CZ.1.10/2.1.00/30.01620 - Projekt řeší nesoulad mezi požadavky nového školního vzdělávacího programu a stavem, resp. množstvím odborných učeben pro výuku fyziky, přírodopisu, zeměpisu a cizích jazyků. Je určen pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ. Spočívá v modernizaci vybavení odborných učeben fyziky a přírodopisu a ve vybudování nových odborných učeben zeměpisu a cizích jazyků z dosavadních kmenových učeben. Pro všechny jmenované učebny budou pořízeny nové učební pomůcky a multimediální vybavení umožňující moderní výuku. Do učebny zeměpisu bude navíc pořízen žákovský nábytek, do učebny cizích jazyků bude také pořízen nábytek a bude zde rekonstruována podlaha a rozvedena nová elektroinstalace k jednotlivým lavicím a učitelské katedře.

Rozpočet projektu: 2 098 670,98 Kč

2
leden
2012
1
červenec
2014

Dotace pro Základní školu Kopřivnice Alšova 1123

Loga CZ.1.07/1.4.00/21.3305 - Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Rozpočet projektu: 1 859 692 Kč

1
listopad
2011
30
září
2014

ZŠ Alšova - škola 21. století, zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání

Loga CZ.1.10/3.2.00/05.01308 -Cílem předkládaného projektu je pořízení nového vybavení několika tříd a instalace nových elektrických rozvodů v pavilonu E, kde je umístěna většina učeben I. a II. stupně. Do každé kmenové učebny je plánováno umístění jednoho počítače jednoho pracovního stolu (škola přechází na systém elektronických třídních knih) do 8 kmenových tříd bude umístěno 8 dataprojektorů. Výuka se na této základní škole zkvalitní prostřednictvím zakoupení nové multimediální techniky, pořízením modernějších výukových pomůcek do přírodopisu, zeměpisu, fyziky, do učebny výtvarné výchovy, dílen a cvičné kuchyňky a také do netradičních kroužků (školní televize, školní kapela Petr klíč nebo fotografický kroužek), které mají na škole několikaletou tradici. Zvýšení kvality výuky přispěje k aktivnímu a tvůrčímu zapojení žáků při vyučování či volnočasových aktivitách.

Rozpočet projektu: 9 019 454,80 Kč

1
prosinec
2009
30
červen
2012

Učení bez překážek

Loga CZ.1.07/1.1.07/02.0018 - Projekt je zaměřen na implementaci našeho školního vzdělávacího programu (ŠVP) do praxe. Cílem je vytvořit a ověřit elektronické výukové materiály pro 6 vzdělávacích oblastí na 2. stupni ZŠ, které budou dostupné žákům i z domova prostřednictvím elearningového systému Moodle. Celkem bude vytvořeno 300 výukových témat. Aby byla zajištěna rovnost přístupu všech žáků k těmto materiálům, budou ve škole vytvořeny podmínky (studovny, počítače dostupné i po vyučování) pro přístup žáků k elearningu a dalším výukovým zdrojům. K naplnění cílů ŠVP budou pro žáky 2. stupně zorganizovány několikadenní pobyty na turistické základně v přírodě zaměřené na průřezové téma osobnostně sociální výchova (OSV). Všechny aktivity (kromě pobytu žáků) se budou realizovat v Kopřivnici na ZŠ Alšova 1123 s dopadem na cílovou skupinu cca 300 žáků.

Rozpočet projektu: 2 603 350 Kč

1
srpen
2009
31
červenec
2011

COMENIUS bilateral partnership

Loga "Creative komputer science, creative teachers, creative students". - Cílem projektu bylo rozvinout schopnosti žáků a učitelů orientovat se v elearningovém prostředí k získávání nových poznatků a vytvoření nových možností komunikace. Vzájemnou výměnou zkušeností s polskou školou se zvýšilo povědomí o kultuře a jazyku, ochraně životního prostředí a dopravních předpisech.

Rozpočet projektu: 17 000 EUR

1
květen
2006
31
prosinec
2007

Klávesnice, myš - výuce jsou blíž!

0706P2006 - Cílem projektu je vytvořit a ověřit metodiku využití počítačů, výukových programů a interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni ZŠ a připravit výukový plán pro výuku informačních a komunikačních technologií na 1. stupni ZŠ. Projekt je dvouletý, aby doba jeho trvání pokryla celý školní rok 2006/2007. Během realizace pořídíme interaktivní tabuli a vybrané výukové programy do vzdělávacích oblastí na 1. stupni a také vytvoříme vlastní výukové objekty (obrázky, animace, výukovou databanku fotografií, texty, prezentace, www stránky apod.). Vytvořený výukový plán pro ICT na 1. stupni prakticky ověříme v zájmovém útvaru ve 4. nebo 5. ročníku.

Rozpočet projektu: 235 000 Kč

1
květen
2006
31
prosinec
2007

Mladí programátoři

0707P2006 - Projekt Mladí programátoři je zaměřen na podporu výuky programování zejména na 2. stupni ZŠ. Během dvouletého trvání vytvoříme metodické materiály pro výuku objektově orientovaného programování na platformě .NET, vyškolíme učitele, připravíme pro ně online podporu a uspořádáme několik soutěží v programování pro žáky a studenty. Využijeme programovací jazyk Baltík, který byl vytvořen přímo k výuce dětí a který na druhé straně ve verzi 4 umožňuje plnohodnotnou práci na platformě jazyka C#. Na projektu spolupracujeme s firmou Microsoft, která jej finančně podpoří, s občanským sdružením TIB i se zahraničními odborníky.

Rozpočet projektu: 725 600 Kč

1
květen
2006
31
prosinec
2007

Evropa pestrá i společná

0708P2006 - Základním mottem projektu je "Co vás zajímá o evropských zemích, ale v učebnici to nenajdete?". Cílem je vytvoření internetové databáze zajímavostí o jednotlivých evropských státech. Půjde o celkem 75 otázek rozdělených do 5 okruhů. Otázky sestavily děti a odpovědi na ně budou zjišťovat elektronickou komunikací se zahraničními žáky - využijí e-mail, chat, hlasovou i videokonferenci. Naši žáci přitom budou muset aplikovat své znalosti angličtiny a němčiny. Do konce roku 2007 bychom chtěli shromáždit údaje alespoň z 25 z celkového počtu 45 evropských států. K navázání spolupráce využijeme také eTwinning a dalším výstupem projektu by měly být naše praktické zkušenosti s touto formou mezinárodní spolupráce a návod pro školy, jak eTwinning použít.

Rozpočet projektu: 139 500 Kč

1
leden
2006
31
prosinec
2007

Edunet

Obsahem projektu je realizace vzdělávacích modulů pro ředitele základních škol a učitele II. stupně s cílem podpořit vnitřní proměny školy se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí učitele a zlepšení klimatu na školách. Každý učitel by měl na základě takto zvládnutých dovedností umět individualizovaně pracovat s dětskou populací a zvládat postupy při korekci učebních plánů a výchovných problémů při výrazném posunu k výchově dovedností a schopností žáků s důrazem na zvýšení jejich flexibility.

Rozpočet projektu: financovalo KVIC

1
duben
2005
31
prosinec
2005

Interaktivní Evropa – děti pro děti

0073P2005 - V rámci projektu budou vytvořeny multimediální výukové aplikace využitelné ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Člověk a příroda na ZŠ. Jde o zpracování tématu "Státy Evropy" a na jejich tvorbě se budou podílet žáci naší školy ve spolupráci s dětmi z partnerské školy na Slovensku a s dětmi z dalších států (spolupráci navážeme v rámci projektu eTwinning). Cílem je pohled na Evropu dětskýma očima. Děti budou jednak programovat vlastní aplikace a jednak v rámci mezinárodní spolupráce sbírat a uspořádávat potřebné údaje. Výstup bude dán k dispozici ve 3 formátech: on-line výukové WWW stránky, prezentace ve formátu PowerPoint k off-line stažení a aplikace v programovacím systému Baltík jako interaktivní výuková hra. Žáci budou pracovat v zájmových útvarech s úzkou návazností na ostatní předměty školy.

Rozpočet projektu: 87 400 Kč

1
duben
2005
31
prosinec
2005

Tvořivá informatika 2005

0074P2005 - Projekt spočívá v podpoře výuky ICT na ZŠ a její integrace do školních vzdělávacích programů (ŠVP) a v podpoře dětského programování. V návaznosti na minulé projekty budou vytvořeny nové metodické materiály (plány, úlohy, projekty, testy) do výuky ICT, stávající budou optimalizovány pro využití ve ŠVP. Projekt je mezinárodní – část materiálů bude vytvořena zahraničními autory a přeložena do českého jazyka, naopak některé výstupy budou přeloženy do angličtiny. Vše bude k dispozici na internetu i pro off-line stažení. V rámci statutu informačního centra SIPVZ uspořádáme školení učitelů v programovacím systému Baltík a zorganizujeme soutěže pro děti v programování (Baltík).

Rozpočet projektu: 196 000 Kč

1
leden
2005
31
prosinec
2005

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ DÁLNICE

0072P2005 - Projekt předpokládá hlubší integraci prostředků ICT do výuky běžných ("neinformatických") vzdělávacích oblastí, ať už přírodně nebo společensky zaměřených. Páteří modernizovaného systému didaktické techniky bude počítačová síť protažená do všech učeben školy. Na tuto školní informační dálnici budou připojeny stabilní počítače v odborných učebnách i přenosný notebook a bude vytvořeno několik míst s projekcí pro podporu výkladu (využijeme dataprojektory i stávající televizory). Učitelé budou také moci použít počítačové učebny vybavené systémem Master Eye, resp. dataprojektorem. V rámci projektu bude vytvořena metodika využití ICT v různých vzdělávacích oblastech - a to jak s využitím počítače v odborné učebně, tak v počítačové učebně. Kromě existujících výukových programů, které má škola k dispozici, vytvoří řešitelský tým i vlastní výukové materiály na bázi prezentací, WWW stránek, galerií obrázků a videoprojekcí.

Rozpočet projektu: 213 580 Kč

1
květen
2004
31
prosinec
2004

Tvořivá informatika 2

274P2004 - Projekt spočívá ve využití výukového softwaru pro I. stupeň ZŠ a zejména v jeho vlastní tvorbě žáky školy. K vývoji výukových programů budeme používat programovací systém Baltík. Autory se stanou žáci I. i II. stupně. Abychom si vychovali do budoucna co nejvíce tvůrců, zaměříme se na širokou základnu dětí na I. stupni, které získají v zájmových útvarech všeobecné znalosti z informačních technologií i znalosti základů programování. Nejšikovnější část z nich už začne tvořit ve spolupráci s žáky II. stupně vlastní výukové programy pro sebe i ostatní spolužáky.

Rozpočet projektu: 74 450 Kč

1
květen
2004
31
prosinec
2004

Společně s rodiči 2

558P2004 - Projekt spočíval v rozvoji informační gramotnosti obyvatelstva, zejména rodičů našich žáků, a umožnil jim využívat informační zdroje, ke kterým má škola přístup. Pro dospělé, kteří prošli počítačovými kurzy v rámci projektu Společně s rodiči v roce 2003 nebo kteří své ICT znalosti získali jiným způsobem, byla 4 hodiny týdně k dispozici počítačová učebna s přístupem k internetu. Nové zájemce jsme vyškolili v počítačových kurzech: Počítač pro začátečníky, MS Excel, Grafika a digitální fotografie. Domníváme se, že takto získali rodiče našich žáků, případně další obyvatelé našeho města, větší šanci prosadit se na trhu práce, což je významné pro náš region s velkou nezaměstnaností.

Rozpočet projektu: 15 000 Kč

25
září
2003
31
prosinec
2003

Společně s rodiči

MSK 2003/26 - Projekt spočívá v uspořádání uživatelských počítačových kurzů pro rodiče našich žáků a navazuje na naše dosavadní zkušenosti v této oblasti. Cílem je přiblížit rodičům ICT tak, aby byli ve zdejším problematickém regionu využitelnější na trhu práce a aby byli schopni v budoucnu komunikovat se školou na elektronické bázi. Naše dosavadní zkušenosti nás utvrzují v tom, že i osobní komunikace s takto podchycenými rodiči je mnohem srdečnější, což je ku prospěchu žáků, rodičů i školy.

Rozpočet projektu: 27 000 Kč

1
srpen
2003
31
prosinec
2003

TVOŘIVÁ INFORMATIKA

MSK 2003/25 - Projekt spočívá ve výuce informatiky v zájmových útvarech na 1. stupni ZŠ. Klade si za cíl naučit děti tvořivě využívat informační a komunikační techniku a zvládnout ji tak, že při nasazení výukových programů do konkrétních předmětů nebudou muset vyučující učit děti ovládání počítače a budou se moci soustředit na samotnou výuku. Důležitým cílem je také zpracování metodiky výuky informatiky na 1. stupni tak, aby tato metodika a konkrétní výukové materiály byly přenositelné i na ostatní ZŠ. Projekt je součástí širší mezinárodní spolupráce asi 150 škol.

Rozpočet projektu: 69 000 Kč

1
leden
2002
31
prosinec
2005

C.R.E.A.T.E

Od roku 2002 se ZŠ Alšova účastní projektu Socrates, Comenius 1 s názvem C.R.E.A.T.E. (Culture Relationship of European Art tradition and Education). Společně se školami z Německa (v Landsbergu a Lipsku) a Itálie (v Acquavivě delle Fonti) se učitelé a žáci budou podílet na výtvarném projektu, který se týká výzdoby školních interiérů a exteriérů (to především). Projekt by však měl zasáhnout v podstatě všechny učitele a žáky školy, tj. i všechny vyučovací předměty. V následujících třech letech se uvidí, zda se tato představa naplní. V roce 2005 by měl být projekt zakončen prezentací tvorby v pouličním divadle. Místo realizace: Kopřivnice, Bari (Itálie), Landsberg (SRN), Lipsko (SRN).

Rozpočet projektu: 300 000 Kč

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter