6
říjen
2014

O projektu podrobněji

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

 

„Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice“

CZ.1.10/2.1.00/30.01620

Rozpočet:

2 098 670,98 Kč

Datum zahájení projektu: 18. 11. 2013

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2015

Doba trvání projektu: 19,4 měsíce

Cíle projektu:

Cílem předkládaného projektu je modernizace 4 učeben, která v sobě zahrnuje:

- Modernizaci učebních pomůcek a doplnění ICT vybavení pro 2 stávající odborné učebny fyziky a přírodopisu.

- Vytvoření nové specializované jazykové učebny vybavené novými lavicemi a katedrou, interaktivní tabulí, počítačem, ozvučením, jazykovým pultem a žákovskými pracovišti se sluchátky a mikrofony. Vzhledem k plánovanému rozmístění lavic je nezbytná rekonstrukce podlahy spojená s novým rozvodem elektroinstalace (pro sluchátka, pult apod.).

- Vytvoření nové specializované učebny zeměpisu s moderními učebními pomůckami, která by byla vybavena dataprojektorem, interaktivní tabulí s počítačem pro výuku fyzické geografie, s několika žákovskými pracovišti s GPS navigacemi. Součástí modernizace je vybavení učebny novými lavicemi.

- Pořízení zatemnění všech 4 učeben.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

Projekt řeší modernizaci výuky přírodovědných předmětů a cizích jazyků s ohledem na potřeby školy a v souladu se současnými trendy zavádění ICT do výuky. Škola má zpracovaný školní vzdělávací program (ŠVP), pro jehož úplnou realizaci je nezbytné modernizovat její vybavení. V současné době navštěvuje školu 375 žáků z města Kopřivnice a okolí. Škola má celkem 17 tříd, z toho na I. stupni je 9 tříd a na II. stupni 8 tříd, škola provozuje i školní družinu. Ve škole pracuje celkem 45 zaměstnanců, z nichž 16 je provozních pracovníků, 26 pedagogických pracovníků a 3 vychovatelky.

Hlavním důvodem pro realizaci tohoto projektu je zastaralé materiální vybavení školy, které není v souladu s požadavky ŠVP.

V minulých letech škola částečně modernizovala učebnu fyziky a přírodopisu (stavební úpravy, nábytek). V těchto učebnách je nyní moderní prostředí, učební pomůcky jsou však v nevyhovujícím stavu odpovídajícím jejich stáří a době používání.

V současné době má škola dvě jazykové učebny vybavené z dřívějších projektů. Jelikož škola vyučuje ve většině případů 3 jazykové skupiny v ročníku, 1 jazyková učebna chybí a vždy 1 skupina žáků z každého ročníku je vyučována v kmenové třídě, která nemá odpovídající zázemí pro výuku cizího jazyka.

Výuka zeměpisu v současné době probíhá v kmenové třídě s klasickou tabulí, což vzhledem k trendům a vývoji již nedostačuje. Také pomůcky pro výuku zeměpisu jsou již zastaralé.

V obou kmenových učebnách, které chceme přebudovat na učebny zeměpisu a cizích jazyků, jsou zastaralé lavice a židle, takřka na hranici životnosti.

Vzhledem k tomu, že všechny učebny, které chceme modernizovat, jsou otočeny na východ a dopoledne osvíceny sluncem, je nezbytné realizovat kvalitní zatemnění těchto učeben pomocí elektrického či ručního roletového systému.

Dalším důvodem pro realizaci projektu je snaha školy poskytnout žákům i pedagogům přístup k moderním výukovým technologiím.

Z průzkumu mezi žáky i pedagogy vyplývá jejich zájem o větší zapojení ICT do výuky.

Vazba na jiné projekty:

2009-12: projekt OPVK Učení bez překá-žek

2011-14: projekt ROP ZŠ Alšova - škola 21. století, zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání

2012 -14: projekt OPVK Dotace pro Zá-kladní školu Kopřivnice Alšova 1123

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter