3
leden
2005

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ DÁLNICE

Kategorie: Škola, Projekt: ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ DÁLNICE

Popis navrhovaného projektu

Mnoho učitelů naší školy má již zkušenosti jak s běžným použitím počítačů, tak s jejich využití ve výuce. Většina počítačově podporované výuky dosud probíhala v počítačových učebnách a s využitím získaného výukového software. V poslední době si již někteří vyučující začali připravovat i vlastní počítačové výukové materiály (prezentace, pracovní listy a podobně). Je potěšitelné, že se tak děje nejen na druhém stupni, ale ve velké míře i na stupni prvním, a to už od nejnižších ročníků. Proto i v tomto projektu se nebudeme zaměřovat jen na 2. stupeň, ale na celou základní školu.

Naším nynějším cílem je tedy dostat informační a komunikační technologie se všemi jejich výhodami blíže k obyčejné výuce – tak, aby nemusely děti chodit za počítači, ale aby počítače, internet a software přišly k dětem.

Jak využít ICT pro výuku? Možností je mnoho, lze je rozdělit na přípravu výuky, podporu výkladu a samostatné procvičování žáků.

V rámci přípravy výuky mohou učitelé využít informační zdroje dostupné na Internetu i ve výukových programech, mohou si připravovat a případně tisknou výukové materiály pro děti. K tomu mohou využít počítače, které již mají nebo brzy budou mít v kabinetech k dispozici, je pouze třeba je napojit na datovou síť. Tato síť by měla tvořit páteř celého budovaného systému, tedy hlavní proud školní informační dálnice.

K počítačové podpoře výkladu postačí jeden počítač s příslušným projekčním zařízením. V projektu chceme vybavit dvě odborné učebny novými počítači, které budou přizpůsobeny pro připojení k televizorům, jež jsou již v těchto učebnách k dispozici. Běžné kmenové třídy prozatím počítačem vybavovat nechceme, ale i v nich bude možno ICT používat. Všechny budou vybaveny datovými zásuvkami a vyučující budou mít k dispozici notebook s přenosným dataprojektorem.

Pro procvičování znalostí nebo pro samostatné vyhledávání informací dětmi je vhodnější využití více pracovišť – tedy např. počítačové učebny. Jedna ze stávajících je již vybavena dataprojektorem, díky němuž může buď vyučující výuku koordinovat nebo žák seznamovat ostatní s výsledky své práce. Ve druhé učebně zvolíme softwarové řešení – zakoupíme program Master Eye, díky němuž může mít také vyučující práci žáků pod kontrolou a může jejich práci ovlivňovat.

Veškeré vybavení technikou i softwarem by ovšem nebylo efektivní, kdyby je vyučující neuměli správně a účelně využívat. Proto byl sestaven pilotní tým pedagogů zahrnující vyučující přírodovědných i humanitních oborů i 1. stupně. Jejich cílem je navrhnout a ověřit možnosti této výuky a vytvořit metodické návody pro ostatní.

Souběžně s přípravou těchto materiálů budeme připravovat i školní vzdělávací program v jednotlivých oblastech. Materiály vznikající v projektu budou samozřejmě tvořeny tak, aby do nového školního vzdělávacího programu zapadaly.

Konkrétním výstupem tohoto projektu budou zpracované vzorové návody pro 5 předmětů z různých vzdělávacích oblastí. Vždy půjde o to, jak pro dané téma využije učitel počítač v přípravě, jak při výuce formou výkladu či projektu v učebně s jedním počítačem a jak v učebně s více počítači.

Takto vytvořené metodické materiály budou základním výstupem z projektu a předpokládáme, že i po jeho skončení, tj. v roce 2006, budou následovat další.

Starší stránky projektu

                        Ing. Jiří Sumbal

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter