15
duben
2021

Alšovka je tady i pro budoucí prvňáčky

Kategorie: Škola

V průběhu dubna bude možné přihlásit Vaše děti do 1. tříd na nový školní rok ke studiu na naší škole. Žádost o přijetí v tištěné podobě lze již nyní osobně vyzvednout ve vestibulu školy a vyplněnou odevzdat na sekretariátu nebo do poštovní schránky školy.

Tiskopis v el. podobě s elektronickým podpisem můžete e-mailem odeslat na adresu sekretariat@zsalsova.cz (možnost samozřejmé odeslat i bez el. podpisu a po vyzvání přijít fyzicky podepsat do školy). Další možností odevzdání žádosti je zaslání poštou či datovou schránkou. Podrobné informace k podání žádosti viz článek Zápis do prvních tříd z 26.3.

CO NABÍZÍME A ČÍM SE LIŠÍME OD OSTATNÍCH ŠKOL?

Rozbalením tohoto článku si můžete vše v klidu pročíst a zároveň si prohlédnout i přiloženou fotodokumentaci:

- v první řadě je to vlídné a přátelské prostředí, zakládáme si na vzájemné spolupráci a provázanosti mezi školou a jejími zaměstnanci na straně jedné a dětmi a jejich rodiči na straně druhé, vzdělávání vnímáme jako službu, kterou se dětem snažíme zprostředkovávat tak, jak nejlépe umíme;

- jsme školou s rozšířenou výukou anglického jazyka (výuka AJ hravou formou již od 1. třídy, rozdělení do skupin při výuce AJ cca po 10 žácích napříč jednotlivými ročníky, výuka vedena rodilým mluvčím);

- zavádíme prvky metody CLIL do výuky (nenásilné a postupné používání AJ i v jiných vyučovacích předmětech mimo samotný předmět anglický jazyk), v případě Vašeho zájmu o zařazení dětí do třídy se zapojením CLILových prvků budeme vycházet  z následujících kritérií (v uvedené posloupnosti) - spádovost (zařazení do obvodu ZŠ Alšova), navštěvování předškolního kurzu či výuky AJ, sourozenec ve škole, datum podání přihlášky;

- od druhého stupně počítáme se zařazením  metody CLIL v obou paralelních třídách;

- zaměřujeme se také na výuku Informačních a komunikačních technologií, kde nabízíme vyšší počet hodin ICT v průběhu vzdělávacího procesu a v rámci mezipředmětových vztahů, pro Vaše děti to bude mj. znamenat zavedení předmětu ICT již od 4. třídy;

- pro děti 1. – 4. tříd v závislosti na kapacitě (max. 90 dětí) máme k dispozici 3 oddělení školní družiny, samozřejmostí je pak školní jídelna s vlastní kuchyní, která by navíc v dohledné době měla projít zásadní rekonstrukcí a modernizací;

- nabízíme velké množství kroužků dle aktuálních možností a zájmů dětí (např. Badatelský kroužek, Sportuj ve škole, Klub deskových her a logiky, Konverzace v AJ, příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky apod.);

- škola disponuje několika odbornými učebnami cizích jazyků, dále přírodopisu, fyziky a chemie, dějepisu a zeměpisu, výtvarné výchovy, dílen, cvičnou kuchyňkou a 2 velkými tělocvičnami;

- máme fungující školní poradenské pracoviště zastoupené výchovnou a kariérní poradkyní, školním psychologem, metodistkou prevence a speciální pedagožkou;

- jsme jako škola velmi úspěšně zapojeni do programů EU Erasmus a Erasmus+, které přinášejí škole další možnosti rozvoje nejen v oblasti anglického jazyka;

- jako druhý cizí jazyk vyučujeme od 7. ročníku němčinu, přičemž i při výuce NJ platí obdobně jako u AJ pravidlo rozdělení dětí do málopočetných skupin, v rámci NJ mají naši žáci možnost vycestovat na výměnný pobyt do Německa díky fungující partnerské spolupráci s gymnáziem ve Zwönitzu;

- pokud to podmínky dovolí, připravujeme každoročně pro děti různé akce typu školy v přírodě, zájezdy, exkurze, adaptační pobyty či jarmarky;

- nejen pro žáky školy bychom chtěli navázat na loni velmi vydařený Den otevřených dveří a udělat z něj pěknou tradici pro všechny přátele školy;

- určitě jsme na něco v tomto výčtu pozapomněli, ale na závěr bychom rádi ještě uvedli, že naši absolventi odchází ze ZŠ Alšova velmi kvalitně připraveni a se svými znalostmi a dovednosti jsou pak schopni se uplatnit na jakékoliv střední škole, kde dosahují výborných studijních výsledků.

Fotografie k článku

přední část školy školní křídlo učeben a vchod do školy atrium školy velké školní hřiště zadní část školy pohled na školu z hřiště dětské hřiště 1. třída 1. třída 2. třída 1. oddělení školní družiny 2. oddělení školní družiny 2. oddělení školní družiny 3. oddělení školní družiny bufet sekretariát žákovské skříňky odborná učebna AJ odborná učebna AJ odborná učebna cizích jazyků odborná učebna AJ 2 horní počítačová učebna dolní počítačová učebna odborná učebna PŘ odborná učebna FY a CH odborná učebna FY a CH odborná učebna DĚ a ZE cvičná kuchyňka odborná učebna dílen učebna výtvarné výchovy velká tělocvična šatny TV včetně sprch multifunkční učebna IMG_8115.jpg IMG_8130.jpg IMG_8112.jpg IMG_8011.jpg IMG_8041.jpg IMG_8154.jpg IMG_8013.jpg IMG_8170.jpg dolní PC učebna dolní počítačová učebna

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter